Alpha Beta Gamma Omega – Đó là tất cả Hy Lạp đối với tôi
Yike! Chỉ cần yike!