Kỷ niệm các anh hùng trẻ với việc phát hành phương tiện truyền thông của Marvel Rising Action Doll