Batman#24 bán lại một lần nữa và kiếm được bản phát hành truyền thông in ấn thứ ba