Phỏng vấn: Jamie S. Rich on Image từ IT Woman cũng như Atomics