DC thông báo hai phiên bản phiên bản đặc biệt cho câu hỏi Lady Day